PDA

Zobacz pełną wersję : BdPN, codzienna pracaStały Bywalec
13-11-2002, 15:19
Może kogoś zainteresuje całokształt tegorocznych zadań BdPN. Zobaczymy, czy uda mi się umieścić ten przepis z Dz.U. w załączniku do posta.
Pozdrawiam

Stały Bywalec
13-11-2002, 15:52
Nie wyszło z załącznikiem (diabli wiedzą, dlaczego), to spróbujemy skopiować. Udało się, chociaż tekst w tabelach się "rozleciał". Można się jednak doczytać interesujących rzeczy - np. o tym, że dla turystów są budowane poręcze i stopnie kamienne, a dla niedźwiedzia brunatnego poszerzana jest baza pokarmowa.

Dz.U. z 2002 Nr 177, poz.1463, z dnia 25 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 1 października 2002 r.
w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na 2002 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w
załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI :

ZAŁĄCZNIK Nr 1
IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

.-------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Lp. | Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i | Sposoby eliminacji zagrożeń |
| | zewnętrznych | |
|------.----------------------------------------------------.-------------------------------------|
| 1 | Uszkodzenia w ekosystemach spowodowane przez | Zabezpieczanie przed penetracj± |
| | pieszych, przy szlakach turystycznych. | turystyczn± - wykonanie barier |
| | | drewnianych i ogrodzeń. |
| | | |
| 2 | Naturalne pojawianie się niepoż±danych gatunków | Usuwanie niepoż±danych gatunków |
| | ro¶lin (sukcesja). | ro¶lin. Koszenie. Wycinanie drzew i |
| | | krzewów. |
| | | |
| 3 | Wydeptywanie pokrywy glebowej przez pieszych. | Wykonanie technicznych zabezpieczeń |
| | | pokrywy glebowej w otoczeniu |
| | | szlaków pieszych (budowa barier, |
| | | poręczy, stopni kamiennych, |
| | | stabilizacja gleby za pomoc± |
| | | metalowych siatek). |
| | | |
| 4 | Niekorzystne zmiany w poszczególnych czę¶ciach | Przebudowa drzewostanów przez |
| | ekosystemu le¶nego (degradacja zbiorowisk | wprowadzenie gatunków zgodnych z |
| | ro¶linnych, przekształcanie gleb) wynikaj±ce z | siedliskiem. |
| | niedostosowania składu gatunkowego drzewostanów do | RozluĽnienie górnej warstwy drzew |
| | siedliska (sztuczne drzewostany ¶wierkowe). | dla poprawy warunków wzrostu i |
| | | rozwoju młodych drzew. |
| | | |
| 5 | Negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych | Regulacja zagęszczenia drzew w |
| | (wiatr, ¶nieg) na przegęszczone drzewostany. | drzewostanach młodszych klas wieku. |
| | | |
| 6 | Zamieranie drzewostanów ¶wierkowych powodowane | Usuwanie drzew zaatakowanych przez |
| | przez czynniki biotyczne (owady, grzyby | szkodliwe owady i grzyby. |
| | pasożytnicze). | Wykładanie pułapek na owady. |
| | | Korowanie ¶ciętych drzew |
| | | opanowanych przez owady. |
| | | |
| 7 | Uszkodzenia drzewostanów przez jelenie i sarny. | Grodzenie i naprawy ogrodzeń upraw |
| | Zgryzanie pędów i p±czków w uprawach le¶nych, | le¶nych i młodników. Zabezpieczenia |
| | zdzieranie kory z pni drzew w młodnikach | drzew przez stosowanie zapachowych |
| | (spałowanie). | ¶rodków odstraszaj±cych |
| | | (repelentów). |
| | | |
| 8 | Zadeptywanie i zgryzanie przez owce zbiorowisk | Grodzenie cennych zespołów |
| | ro¶linnych ekosystemów niele¶nych położonych w | ro¶linnych barierkami drewnianymi, |
| | s±siedztwie pastwisk. | w celu zabezpieczenia ich przed |
| | | penetracj± pas±cych się zwierz±t. |
| | | |
| 9 | Zanikanie chronionych gatunków ro¶lin w | Regularne koszenie ł±k na |
| | ekosystemach niele¶nych (zanik ł±k). | powierzchniach, które s± |
| | | tradycyjnie od lat użytkowane. |
| | | |
| 10 | Zanikanie różnorodno¶ci siedlisk przyrodniczych. | Kształtowanie mozaiki |
| | | zaro¶lowo-ł±kowej, poprzez ręczne |
| | | koszenie i usuwanie krzewów na |
| | | powierzchniach przewidzianych do |
| | | utrzymania w stanie półotwartym. |
| | | |
| 11 | Brak ci±gło¶ci poł±czeń pomiędzy głównymi | Tworzenie korytarzy le¶nych drog± |
| | kompleksami le¶nymi. | dosadzania drzew na odcinkach, w |
| | | których przewiduje się ł±czenie |
| | | dużych kompleksów le¶nych. |
| | | |
| 12 | Zamieranie na terenie dawnych siedlisk ludzkich | Konserwacja starych drzew poprzez |
| | cennych, starych okazów drzew. | formowanie koron i usuwanie z nich |
| | | suchych gałęzi. |
| | | |
| 13 | Zacieranie się kulturowego układu podziału pól, | Odsłanianie ¶ladów dawnej zabudowy, |
| | kształtowanych przez wieki, na dawnych terenach | poprzez usuwanie niepoż±danej |
| | osadniczych. | ro¶linno¶ci. |
| | | |
| 14 | Zanikanie dawnych sadów i grup zadrzewień | Nasadzenia drzew owocowych w |
| | owocowych, zamieranie rodzimych odmian o | strefie dawnych chałup, sadów i |
| | charakterze typowo górskim, odpornych na ostre | obiektów sakralnych, przeprowadzane |
| | warunki klimatyczne. | według historycznych map |
| | | katastralnych. |
| | | |
| 15 | Wzmożony ruch pieszy wzdłuż partii grzbietowych | Stosowanie barier ograniczaj±cych |
| | połonin. Niszczenie poprzez wydeptywanie otoczenia | szlaki turystyczne. |
| | szlaków, niekontrolowane poszerzanie szlaków, | Zbiór nasion ro¶lin zagrożonych |
| | biwakowanie w miejscach niedozwolonych. | wydeptywaniem, wysiewanie ich na |
| | | uprawach pochodnych. |
| | | Badanie zmian zachodz±cych w |
| | | ¶rodowisku ro¶linnym. |
| | | |
| 16 | Przebywanie niedĽwiedzia brunatnego w pobliżu | Poszerzanie bazy pokarmowej poprzez |
| | siedzib ludzkich i szlaków turystycznych. | nasadzenia drzewek owocowych w |
| | | miejscach dawnych sadów, |
| | | zabezpieczanie ¶mietników w osadach |
| | | siedzib ludzkich. |
| | | |
| 17 | Zagrożenie osłabionej populacji żubra (okres | Zimowe dokarmianie żubrów w celu |
| | zimowy, choroby). | poprawy kondycji populacji i |
| | | ograniczenia migracji żubrów - |
| | | ograniczenie przenoszenia chorób |
| | | zakaĽnych. |
| | | |
| 18 | Zwiększona ¶miertelno¶ć zwierz±t ro¶linożernych w | Dokarmianie zwierz±t ograniczaj±ce |
| | okresie mroĽnych i ¶nieżnych zim. | nadmiern± ¶miertelno¶ć w okresie |
| | | zimy. Wzbogacenie i zwiększenie |
| | | dostępno¶ci bazy pokarmowej poprzez |
| | | wysadzanie głogu, jarzębiny i |
| | | miejscowych drzew owocowych wzdłuż |
| | | dawnych łanów, dróg. |
| | | |
| 19 | Zwiększona ¶miertelno¶ć dzikich zwierz±t w okolicy | Wystawienie przy drogach |
| | ruchliwych dróg. | publicznych znaków ostrzegawczych. |
| | | |
| 20 | Zagrożenie wyginięciem górskiej rasy konia | Hodowla konia huculskiego. Opieka |
| | huculskiego. | weterynaryjna. Zabezpieczenie paszy |
| | | dla hodowli konia. |
| | | Utrzymanie obiektów hodowlanych. |
| | | |
| 21 | ¦miertelno¶ć płazów na drogach. | Wykonywanie zabezpieczeń |
| | | ograniczaj±cych przechodzenie |
| | | płazów przez drogi (siatki lub |
| | | płotki wzdłuż dróg), tworzenie |
| | | elementów umożliwiaj±cych |
| | | ukierunkowan± i bezkolizyjn± |
| | | wędrówkę płazów (tunele, przepusty |
| | | pod drogami). Montaż znaków |
| | | ostrzegawczych przy drogach. |
| | | |
| 22 | Zanik siedlisk ciepłolubnej fauny bezkręgowców. | Koszenie i wycinanie krzewów, |
| | | zapobiegaj±ce zarastaniu i zanikowi |
| | | siedlisk bezkręgowców ciepłolubnych.|
.-------------------------------------------------------------------------------------------------.


ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

.-------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Czynno¶ć | Sposób wykonania i zakres | Lokalizacja* |
|-------------------------.--------------------------------.--------------------------------------|
| 1. Ochrona przyrody | | |
| nieożywionej i gleb. | | |
| | | |
| 1) Ochrona ostańcowych | Montaż niskich drewnianych | Kopuły szczytowe: Halicza, Połoniny |
| skałek oraz pól | barier w 4 miejscach, na | Caryńskiej, Rozsypańca i Bukowego |
| rumowiskowych. | długo¶ci 480 m. | Berda. |
| | | |
| | Wyznaczenie punktów | Kopuły szczytowe: Halicza, Połoniny |
| | widokowych, w ilo¶ci 4 sztuk. | Caryńskiej, Rozsypańca i Bukowego |
| | | Berda. |
| | | |
| 2) Zachowanie | Budowa barier w celu | Nieczynny kamieniołom w Nasicznem. |
| dydaktycznych walorów | zabezpieczenia obiektu przed | |
| nieczynnego | penetracj± turystyczn±, na | |
| kamieniołomu. | długo¶ci 100 m. Czę¶ciowe | |
| | odsłonięcie obiektu przez | |
| | usunięcie drzew. Postawienie | |
| | tablicy informuj±cej o | |
| | nieczynnym kamieniołomie. | |
| | | |
| 3) Ochrona i | Wyłożenie siatki metalowej w | Kopuły szczytowe: Halicza, Połoniny |
| zabezpieczenie pokrywy | miejscach wydeptywanych przez | Caryńskiej, Rozsypańca i Bukowego |
| glebowej przed | pieszych, na powierzchni 1.050 | Berda. |
| wydeptywaniem. | m2. | |
| | | |
| | Budowa drewnianych barier, na | Na odcinkach szlaków: |
| | długo¶ci 990 m. | Wołosate-Tarnica, Ustrzyki |
| | | Górne-Szeroki Wierch-Siodło pod |
| | | Tarnic±, Połonina Caryńska-Przełęcz |
| | | Przysłup-Bereżki, Połonina |
| | | Caryńska-Brzegi Górne, Wetlina |
| | | Rawka-Wielki Dział-Mała Rawka, Suche |
| | | Rzeki-Przełęcz Orłowicza, Przełęcz |
| | | Orłowicza-Smerek-Smerek wie¶, |
| | | Przełęcz Orłowicza-Stare Sioło. |
| | | |
| | Budowa ¶cieżki z wałków | Na odcinkach szlaków: |
| | drewnianych, w miejscach | Wołosate-Tarnica, Ustrzyki |
| | podmokłych, na szlakach | Górne-Połonina Caryńska, Połonina |
| | pieszych, długo¶ci 320 m. | Caryńska-Przełęcz, Przysłup-Bereżki, |
| | | Połonina Caryńska-Brzegi Górne, |
| | | Wetlina Rawka-Wielki Dział-Mała |
| | | Rawka. |
| | | |
| | Budowa stopni | Na odcinkach szlaków: Połonina |
| | kamienno-ziemnych na szlakach | Caryńska-Przełęcz Przysłup- Bereżki, |
| | pieszych, długo¶ci 215 m. | Połonina Caryńska-Brzegi Górne, |
| | | Suche Rzeki-Przełęcz Orłowicza. |
| | | |
| | Budowa drenów odprowadzaj±cych | Na szlakach pieszych. |
| | wodę ze szlaków, w ilo¶ci 173 | |
| | sztuk. | |
| | | |
| | Budowa kładek na potokach, w | Na szlakach: Połonina Caryńska |
| | ilo¶ci 2 sztuk. | -Przełęcz Przysłup-Bereżki, Wetlina |
| | | Rawka-Wielki Dział- Mała Rawka. |
| | | |
| | Instalacja 60 tablic | Obszar całego Parku. |
| | informuj±cych o | |
| | przeprowadzanych zabiegach | |
| | ochronnych. | |
|-------------------------.--------------------------------.--------------------------------------|
| 2. Ochrona | | |
| ekosystemów | | |
| le¶nych. | Regulacja zagęszczenia drzew w | 55b, 209c. |
| | drzewostanach (cięcia | |
| | odsłaniaj±ce) dla ułatwienia | |
| | odnowienia naturalnego buka i | |
| | jodły, na powierzchni 15,81 ha.| |
| | | |
| | Regulacja składu gatunkowego i | 36c, 48f, 50c,d,g, 58g, 59h, 61c,j, |
| | zagęszczenia drzew w | 70b, 75b, 76a, 79a,b, 84d,f, |
| | drzewostanach (czyszczenia | 85b,d,g,h, 90a, 183c, 184c, 130d, |
| | póĽne), na powierzchni 258,31 | 131b, 45c, 72b, 10d, 20c, 24f, |
| | ha. | 170d,f, 181a, 185a, 102a, 111a, 129a.|
| | | |
| | Regulacja składu gatunkowego i | 24a, 25b, 36a, 38a, 50d, 54b, 56b, |
| | zagęszczenia drzew w | 182f, 129b, 130d, 218a, 45c, 10d, |
| | drzewostanach (czyszczenia | 193a, 206c, 111a. |
| | wczesne), na powierzchni 75,68 | |
| | ha | |
| | | |
| | Odnowienia sztuczne | 66j, 84f, 85a. |
| | powierzchni le¶nej, poż±danymi | |
| | gatunkami drzew, na | |
| | powierzchni 4,20 ha. | |
| | | |
| | Odnowienia sztuczne poż±danymi | 62b, 69g, 70b, 79b, 84f, 184c, 131b, |
| | gatunkami drzew, pod osłon± | 55a, 72c, 169b, 174i, 181d, 198a, |
| | drzewostanu, na powierzchni | 199d, 111b, 246b, 259a. |
| | 15,20 ha. | |
| | | |
| | Pielęgnacja upraw le¶nych | 55a,b, 62b, 69g, 70b, 79b, 84f, |
| | poprzez zwalczanie ro¶linno¶ci | 183c, 184c, g, l, 185a,h, 188d, |
| | zielnej przy pomocy motyki, na | 131b, 72c, 169b, 171c, 174i, 181d, |
| | powierzchni 150,00 ha. | 198a, 199d, 208c, 279b, 110d, 111b, |
| | | 121b, 126c, 136a, 141a, 142a. |
| | | |
| | Pielęgnacja upraw le¶nych | 36a,c, 61c,j, 62, 70b, 73b, 75b, |
| | przez wykaszanie, na | 76a,c, 77a, 78c,i, 79a, 80a,b, 81 b, |
| | powierzchni 153,40 ha. | 84c,f, 85a,b,d,g,h, 246a,b, 252a, |
| | | 253a, 259a, 262d, 281a. |
| | | |
| | Dosadzanie poż±danych gatunków | 36c, 62b, 70b, 75b, 78c,i, 80b, |
| | drzew na uprawach le¶nych | 169b, 121b, 142a, |
| | (poprawki), na powierzchni | |
| | 2,60 ha. | |
| | | |
| | Hodowla sadzonek w szkółce | 36d, 61d. |
| | le¶nej, na powierzchni 0,50 ha.| |
| | | |
| | Przygotowanie gleby do | 36a,c, 62d, 69g, 70b, 75b, 78c, 79b, |
| | sadzenia drzew, na powierzchni | 84f, 85a,h, 84c, 131b, 55a, 72c, |
| | 22,30 ha. | 169b, 174i, 181d, 198a, 199d, 246b, |
| | | 259a. |
| | | |
| | Ręczne pielenie szkółki | 185w. |
| | le¶nej, na powierzchni 0,18 ha.| |
| | | |
| | Zalesienia gruntów rolnych, na | 246a, 262d, 281a. |
| | powierzchni 3,00 ha. | |
| | | |
| | Założenie szkółki le¶nej, na | 257c. |
| | powierzchni 0,40 ha. | |
| | | |
| | Usuwanie drzew zamieraj±cych i | 36a, 54b, 58g, 61c, 62b,c, 69g, |
| | martwych (cięcia sanitarne i | 70b,f, 73b, 74b, 75b, 76a, 77a, |
| | przygodne), na powierzchni | 78c,i, 79b,c, 80a, 81b, 90a, 96a, |
| | 61,74 ha. | 117d, 121c, 135a, 137a. |
| | | |
| | Wykładanie pułapek zapachowych | Obwód Ochronny Górny San. |
| | (feromonowych), w ilo¶ci 300 | |
| | sztuk. | |
| | | |
| | Wykładanie i korowanie drzew | Obwód Ochronny Górny San. |
| | pułapkowych (pułapki | |
| | klasyczne), w ilo¶ci 60 sztuk. | |
| | | |
| | Grodzenie upraw le¶nych siatk± | 36c, 62b, 69g, 70b, 75b, 79b, 84f, |
| | przed szkodami powodowanymi | 85a,h, 131b, 111b. |
| | przez jelenie i sarny, na | |
| | długo¶ci 9,0 km. | |
| | | |
| | Naprawy ogrodzeń upraw | 55a, 110d, 126c. |
| | le¶nych, na długo¶ci 8,9 km. | |
| | | |
| | Zabezpieczanie upraw le¶nych | 36a,c, 38a, 58b,g, 61j,l, 62a,b,c, |
| | zapachowymi ¶rodkami | 69b,g, 70a,b,c,f, 75b, 76c, 77a, |
| | odstraszaj±cymi (repelentami), | 78c,g,i, 79b, 80a,b, 81a,b, 83f, |
| | na powierzchni 106,1 ha. | 84f, 85d,h, 90a, 169b, 170b,c, 171c, |
| | | 205b, 206c, 208c,h, 209c, 279b, |
| | | 246a,b, 252a, 253a, 259a, 262d, 281a.|
|-------------------------.--------------------------------.--------------------------------------|
| 3. Ochrona | | |
| ekosystemów | | |
| niele¶nych. | | |
| | | |
| | Wykarczowanie barszczu | Tarnawa, Bukowiec. |
| | Sosnowskiego, na powierzchni | |
| | 0,50 ha. | |
| | | |
| | Budowa barierek drewnianych | 67 m. |
| | odgradzaj±cych powierzchnie | |
| | wypasu owiec od innych | |
| | ekosystemów, na długo¶ci 300 m.| |
| | | |
| | Mechaniczne koszenie ł±k z | 1a,x, 1g, 1m, 1o, 1r, 1w, 1x, 71h, |
| | użyciem ci±gników, na | 71k, 24j, 66m, 66n, 66o, 66p, 66s, |
| | powierzchni 210,00 ha. | 67g, 132l, 132m, 133a, 133j, 134b, |
| | | 134a, 135c, 172h, 173h, 173i, 181f, |
| | | 181h, 182g, 182h, 184f, 185f, 185l, |
| | | 185m, 185o, 186d, 187m, 188i. |
| | | |
| | Ręczne koszenie szuwarów w | 1c, 57g, 10a, 12f, 24m, 66g, 66r, |
| | strefie ł±k i połonin oraz | 135i, 133b, 132f, 181a, 181i, |
| | kształtowanie układów | Połonina Wetlińska. |
| | mozaikowych ł±ka - las, na | |
| | powierzchni 33,00 ha. | |
| | | |
| | Usuwanie drzew i krzewów z | 181a, 183a, 184a, 119c. |
| | ekosystemów niele¶nych, na | |
| | powierzchni 10,00 ha. | |
| | | |
| | Sadzenie drzew gatunków | 173h, 173j. |
| | lasotwórczych (4.300 sadzonek) | |
| | i zabezpieczenie ich | |
| | barierkami drewnianymi (600 m) | |
| | w le¶nych korytarzach | |
| | ekologicznych. | |
| | | |
| | Pielęgnowanie ro¶linno¶ci | 181i, 181f, 67g, 86a. |
| | towarzysz±cej cmentarzom i | |
| | kapliczkom, na ł±cznej | |
| | powierzchni 4,00 ha. | |
| | | |
| | Sadzenie rodzimych odmian | 182i, 182m, 67g, 89b. |
| | drzew owocowych w celu | |
| | odtwarzania historycznych | |
| | sadów i zadrzewień, w ilo¶ci | |
| | 500 sztuk sadzonek i ich | |
| | ogrodzenie na długo¶ci 260 m. | |
| | | |
| | Wypas ekstensywny owiec i koni | 86b, 87b, 89b, 90b, 90h, 90j, 67f, |
| | huculskich w celu zachowania | 67m, 180f, 180d, 182f, 182g, 182h, |
| | ro¶linno¶ci o charakterze | 184f, 185f, 1a,x, 1z, 1w. |
| | pastwiskowym, na powierzchni | |
| | 190,00 ha. | |
| | | |
| | Nawożenie ł±k ko¶nych | 187m, 187j, 180h. |
| | przefermentowanym obornikiem | |
| | końskim w ustalonych dawkach, | |
| | na powierzchni 7,00 ha. | |
|-------------------------.--------------------------------.--------------------------------------|
| 4. Ochrona | | |
| ro¶lin. | Prowadzenie ogródków dla | Obwody Ochronne: |
| | ochrony gin±cych gatunków | Tarnawa i Suche Rzeki. |
| | ro¶lin (2 ogródki o ł±cznej | |
| | powierzchni 0,50 ha). | |
|-------------------------.--------------------------------.--------------------------------------|
| 5. Ochrona | | |
| zwierz±t. | Wysadzanie miejscowych odmian | Obszar objęty ochron± czę¶ciow±. |
| | drzew owocowych w celu | |
| | poszerzenia bazy pokarmowej | |
| | niedĽwiedzi (3.000 sadzonek), | |
| | na powierzchni 1,00 ha. | |
| | | |
| | Dokarmianie żubrów, koni | Obszar objęty ochron± czę¶ciow±. |
| | huculskich i innych zwierz±t w | |
| | okresie zimowym (43 tony | |
| | paszy). | |
| | | |
| | Ustawienie 3 znaków drogowych, | 217, 218 przy drodze Ustrzyki Górne |
| | informuj±cych o możliwo¶ci | - Wetlina. |
| | napotkania zwierz±t. | |
| | | |
| | Pozyskanie paszy własnej (172 | Obszar objęty ochron± czę¶ciow±. |
| | tony siana) i pod¶ciółki dla | |
| | potrzeb koni huculskich. | |
| | | |
| | Dokarmianie ptaków w okresie | Obszar objęty ochron± czę¶ciow±. |
| | zimowym (500 kg karmy). | |
| | | |
| | Koszenie ro¶lin i usuwanie | 180-185, 188, 217, 134. |
| | krzewów w wybranych miejscach | |
| | w celu zachowania siedlisk | |
| | gatunków ciepłolubnych | |
| | bezkręgowców, na powierzchni | |
| | 3,00 ha. | |
.-------------------------------------------------------------------------------------------------.


* Podział na oddziały oznaczone liczb±, pododdziały oznaczone liter± oraz obwody
ochronne, podano zgodnie z map± przegl±dow± Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
sporz±dzon± przez Biuro Urz±dzania Lasu i Geodezji Le¶nej oddział w Przemy¶lu w
skali 1:10.000, według stanu na 1.01.1995 r., arkusze 1-17.
Podział na obszary objęte ochron± czę¶ciow±, podano zgodnie z map± strefowania
ochronnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny na tle zróżnicowania i
waloryzacji ekosystemów, sporz±dzon± przez Zespół syntezy planu ochrony
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w skali 1:25.000, według stanu na 1.01.1995 r.
Mapy znajduj± się w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w miejscowo¶ci
Ustrzyki Górne.

Michał
13-11-2002, 22:40
Witam serdecznie

Prościej i czytelniej jest tak: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1463.htm

A skoro ten temat - powiem krótko - w 2004 roku obudzimy się wszyscy w kraju gdzie wody są czyściejsze, powietrze też a gospodarka odpadami cacy. Proste to jak j... parę kartek papieru i po sprawie. UE dużo może jak widać.
Poczytajcie inne bzdety z tego tematu.

Pozdrawiam i do zobaczenia w super czystych górach polskich

Zdrowia (i to dużo)

marekm
14-11-2002, 00:42
witam
Nie znam schematu organizacyjnego zarzadzania parkiem na linii
Ministerstwo O Ś a BdPN, ale dziwnym się mi wydaje fakt, że aż Minister musi podpisywać i wydawać w formie rozporządzenia plan pracy dla Parku Narodowego. Przypuszczam iż to samo dzieje się w przypadku innych parków. Jest przecież pion Dyrekcji z całą administracją, jest Rada Naukowa, jest Wojewoda!! Ale coś tu jest nie tak!!
I chyba pobożny "sen" Michała o czystym .... /sorki Michale/ się długo nie spełni .
A i wejście do Unii też nam nic nie pomoże.

Stały Bywalec
14-11-2002, 16:11
Na mocy Konstytucji RP roporządzenie może wydać tylko Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów lub minister.
Także na mocy Konstytucji aktami prawnymi obowiązującymi wszystkich (!) w państwie są tylko ustawy i właśnie rozporządzenia. Przykładowo: zarządzenie (również wydawane na podstawie delegacji ustawowej) obowiązuje tylko pracowników konkretnych jednostek organizacyjnych. Decyzje kierowników urzędów centralnych - podobnie.
Stąd wniosek, że aby zadania ochronne realizowane w parkach narodowych miały odpowiednią rangę i znaczenie, a przede wszystkim aby uzyskały pomoc i współdziałanie innych organów administracji publicznej, powinny być zapisywane w rozporządzeniach.
Pozdrawiam

marekm
14-11-2002, 22:36
Drogi SB, to o czym piszesz jest mi znane, ale dzięki!!
Mimo wszystko , w tym konkretnym przypadku , dla mnie osobiście więcej w tym " bon tonu " i "dyplomatycznego savoir vivr'u" delikatnie mówiąc.
Wybacz, ale obstaje przy swoim.