PDA

Zobacz pełną wersję : Kiełczawa czy Kielczawadon Enrico
23-05-2014, 07:02
aby nie zaśmiecać świetnej relacji Wojtka ogólnymi dywagacjami założyłem osobny temat
.
Rzecz dotyczy nazwy jednej z bieszczadzkich wsi. Jadąc z Leska do Cisnej, tak mniej więcej w połowie drogi wystarczy skręcić w prawo i już po kilku kilometrach jest wieś znana dotychczas jako Kiełczawa.
Można tam dojechać z drugiej strony (czyli od Kalnicy) wówczas na przełęczy zobaczymy takie oznaczenie..
.
https://lh5.googleusercontent.com/-Lx5mlkJlTa4/U37S2WvlMRI/AAAAAAAAGGg/PQmHRVArZqM/s640/kielcz54.jpg
.
Jako że zwracam uwagę na detale bieszczadzkie zaintrygował mnie brak kreseczki.
Co prawda kolega sugeruje aby nie przykładać do tego wagi , ale to nie te czasy gdy nazwy wsi zmieniały się ot tak.
Szukając przyczyn tej zmiany dotarłem do informacji że dotychczas była rozbieżność pomiędzy różnymi dokumentami źródłowymi. Jedne mówiły że jest to Kiełczawa inne e Kielczawa.
Aby ujednolicić nazewnictwo przeprowadzono konsultacje społeczne , ale nie wiem w jakim trybie. Większość się opowiedziała za brzmieniem Kielczawa

buba
23-05-2014, 10:26
Moze do wyrabiania tabliczek zatrudnili jakas bube ktorej nie chce sie pisac ogonkow??? :-D

Recon
24-05-2014, 11:16
Tutaj jest dokument w tej sprawie:
RADA GMINY
w Baligrodzie
Uchwała Nr XXX|.184.2013
Rady Gminy w Baligrodzie
z dnia 8 sierpnia 2013 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę urzędowej nazwy
miejscowości Kiełczawa na Kielczawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ) i art. 8 ust.1 , ust.2 ,ust.4 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r, o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 , poz. 1612 ze zmianami)
Rada Gminy
uchwala , co następuje :
§ 1
1. Postanawia się wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zmianę urzędowe] nazwy miejscowości
Kiełczawa na Kielczawa, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Zmiany nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzona Wśród
uprawnionych mieszkańców Wsi Kiełczawa konsultacją społeczną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baligród.
§3
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

RADA GMINY w Baligrodzie

Załącznik do Uchwały Nr XXX|.184.2013 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 8 sierpnia 2013 roku
Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego
Wniosek
Rada Gminy Baligród na podstawie art. 8 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166,
poz. 1612 ze zm), zwraca się o dokonanie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Kiełczawa na nazwę „Kielczawa” w gminie Baligród, województwo podkarpackie.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości
jest ustalana, zmieniane lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze
jest położona miejscowość Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do
spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody.
W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest
obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej
miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym.
Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego
terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach
geodezji i gospodarki gruntami.
W wykazie urzędowych nazw miejscowości figuruje nazwa miejscowości Kiełczawa - wieś
w gminie Baligród. Nazwa ta dotyczy obszaru zabudowanego. Mieszkańcy tej
miejscowości od zawsze używają nazwy swojej miejscowości Kiełczawa pisanej
przez natomiast w urzędowym wykazie figuruje nazwa Kiełczawa pisana
przez Nazwa miejscowości Kiełczawa funkcjonuje w powszechnym użytkowaniu
do dzisiaj. Mieszkańcy tej miejscowości są pod tak brzmiącą nazwą zameldowani,
taka nazwa widnieje W ich dowodach osobistych i wszystkich dokumentach urzędowych
w tym :ewidencji gruntów, mapach, znakach drogowych. Powodem podjęcia procedury
zmiany nazwy miejscowości Kiełczawa na Kielczawa jest doprowadzenie do zgodności
nazwy powszechnie używanej i zapisanej we wszystkich dokumentach z nazwa
widniejącą w urzędowym spisie nazw miejscowości. Konsultacje z mieszkańcami
miejscowości Kiełczawa zarządzono i przeprowadzono na podstawie Uchwały
nr XXX.174.2013 Rady Gminy Baligród zdnia 21 czerwca 2013r. oraz Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 129.2013 z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami miejscowości Kiełczawa.
Konsultacje zostały przeprowadzone w ten sposób, że sołtys wsi dostarczył
do uprawnionych mieszkańców miejscowości Kiełczawa ogłoszenia wraz z ankietą.
W ankietach zamieszczono pytanie : „ Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy
miejscowości Kiełczawa na Kielczawa” i trzy odpowiedzi : „Tak”, „Nie” i „Wstrzymuję się
od głosu” Podsumowując ankietę: Na 30 uprawnionych do głosowania , 27 osób
odpowiedziało„Tak", 0 osób odpowiedziało „Nie” i 0 osób „Wstrzymało się od głosu”.
Starosta Leski - jako organ właściwy w sprawach geodezji i kartografii, do którego Wójt
zwrócił się na podstawie art..8 ust. 4 pkt 4 ustawy przywołanej na wstępie o wyrażenie
opinii w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Kiełczowa na nazwę
Kielczawa zaopiniował bez zastrzeżeń zmianę urzędowej nazwy miejscowości
(pismo znak: GN.6641.12.2013 z dnia 07.07.2013 r.).
Zmiany nazwy miejscowości nie będzie związana z poniesieniem żadnych kosztów
ponieważ we wszystkich dokumentach widnieje nazwa Kielczawa. Załączniki :
1. Uchwała nr XXX.174.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Kiełczawa,
gmina Baligród , dotyczących zmiany nazwy miejscowości.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Baligród nr 129.2013 z dnia 09 lipca 2013 r,
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy miejscowości.
3. pozytywna opinia Starosty Powiatu Leskiego w sprawie zmiany nazwy
miejscowości „ Kiełczawa" na „Kielczawa” GN.6641.12.2013 z dnia 07.07.2013 r.
4. mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości Kiełczawa

Wojtek Pysz
24-05-2014, 12:39
Tutaj jest dokument w tej sprawie:
RADA GMINY w Baligrodzie
Uchwała Nr XXX|.184.2013 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 8 sierpnia 2013 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę urzędowej nazwy
miejscowości Kiełczawa na Kielczawa

Ta uchwała była jednym z kroków, zmierzających do zmiany nazwy. Idąc po śladach, spróbowałem znaleźć finał sprawy.
Po uchwale był sam wniosek, przesłany do ministerstwa za pośrednictwem wojewody. Wniosek dotarł, gdyż tematem zajęła się Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, która 26 listopada 2013 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek: http://ciekawe.tematy.net/2014/img/Uchwala_KNMiOF_1226XI2013.pdf
Na tym ślad urzędowania sprawy się urywa się urywa.

Ciekawostka: w ostatnim urzędowym wykazie nazw miejscowości i przysiółków nie występuje ani Kiełczawa ani Kielczawa!
Tutaj ten spis: http://ciekawe.tematy.net/2014/img/urzedowy_wykaz_nazw_miejscowosci_2013.pdf

Pytanie bez odpowiedzi: dlaczego przed wojna jedną i drugą oraz po wojnie jednej i drugiej na wszystkich mapach, we wszystkich publikacjach i spisach była Kiełczawa i nikomu to nie przeszkadzało. Nazwy tej używali także znani "nazewnicy", m.in. Krukar i Kryciński. Pytanie nie jest typu złośliwego ale typu dociekliwego.

Nazwa Kiełczawa była w ciągu ostatnich stu lat tak popularna, że nazwę Kielczawa trudno gdziekolwiek znaleźć. Jednak znaleźć mi się udało - w Katalogu Zabytków Sztuki, seria nowa, tom. 1 Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, str. 33. A Katalog Zabytków Sztuki to poważne wydawnictwo i jak coś napisali, to musieli coś wiedzieć.

Niewątpliwie poważnym argumentem za Kielczawą jest sfotografowana przez Henia tablica, obok której dokładnie tydzień temu stałem i nawet na nią nie spojrzałem:-)

Recon
24-05-2014, 13:40
Władza jak widać idzie na rękę obywatelskim inicjatywom.
Patrząc na to co na stronie http://www.baligrod.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2 napisano o Kielczawie "Wieś powstała przed rokiem 1552 na prawie wołoskim, na terenach należących do dóbr Balów, nad potokiem Mchawa, jednym z dopływów Hoczewki. Pierwotna nazwa Kiełczawa, czyli „karuwisko” (co oznacza karczowisko – miejsce po wyciętych drzewach). ... Na początku XX wieku wieś zamieszkiwała przede wszystkim ludność wyznania greckokatolickiego. Dziś mieszka tu około 50 osób, w części rodowici mieszkańcy, którzy powrócili po 1956 r." (podkreśliłem specjalnie).
Stanisław Kryciński w swej książce o Kiełczawie napisał też w języku rosyjskim jej pierwotną nazwę Kельчава. Co znaczy "ь" za literą "l" ?... to wyjaśnia nam sytuację czytania po rosyjsku... "kiedy л czytane jest jako l? Sytuacja ta ma miejsce przy samogłoskach zmiękczających i jotowanych i przed znakiem miękkim ь."
Patrząc, że mieszka tam większość ludzi, którzy kiedyś tam mieszkali, to wychodzi, że zmienili nazwę tak jak ją wymawiali. Im to przeszkadzało bo tak pisali jak słyszeli i tak zapewne mieli w dokumentach. Polacy na swoich mapach kiedyś pisali z "ł", ale to nie było prawidłowo jak widać.

Ale może się mylę.
W sumie ciekawy temat don Enrico. Brawo za wyłapanie!!!

Wojtek Pysz
24-05-2014, 15:02
Stanisław Kryciński w swej książce o Kiełczawie napisał też w języku rosyjskim jej pierwotną nazwę Kельчава.
Zacytowanie dawnej nazwy, napisanej cyrylicą chyba ostatecznie wyjaśnia, dlaczego Kielczawa. Powołując się na język, wybrałbym tutaj bardziej ukraiński, niż rosyjski. Ale w tym przypadku pisownia jest akurat identyczna, więc obojętne. Czyli wiemy już dlaczego. Pozostaje jeszcze "wytropić" oficjalny dokument, wprowadzający taką pisownię, czyli stosowne Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Recon
24-05-2014, 22:57
Jak tak czytam o tym w necie to od okresu letniego 2013 wymienia się już "nową" nazwę w niektórych publikatorach, dokumentach, sprawozdaniach RG itp.
W Protokole z sesji Rady Gminy Baligród np. z dnia 30.12.2013 roku jest tam też informacja Przewodniczącego, że dotarło do Gminy pismo z MAiC o pozytywnej opinii na temat proponowanej zmiany.
Zapewne chodzi o pozytywne zaopiniowanie "Komisji Nazw ..." z dnia 26.11.2013 roku http://knmiof.mac.gov.pl/download/61/14817/Kom6.pdf i Protokołu http://knmiof.mac.gov.pl/download/61/14845/Kom625-261113.pdf
Jednak dalej nie ma to przełożenia na konkretną ogłoszoną(!) Ustawę a jak nie ma to nazwa powinna być Kiełczawa.
Powstaje więc pytanie... na jakiej podstawie "ktoś" postawił znak z nieurzędową nazwą miejscowości?

Recon
25-05-2014, 09:29
Zacytowanie dawnej nazwy, napisanej cyrylicą chyba ostatecznie wyjaśnia, dlaczego Kielczawa. Powołując się na język, wybrałbym tutaj bardziej ukraiński, niż rosyjski.
A tak naprawdę to poprawnie powinienem napisać "w języku łemkowskim" (urzędowa nazwa języka rusińskiego) napisanym cyrylicą. Wypadałoby nawet poprosić modów o taką zmianę, ale to dochodzenie do optymalizacji nazwy jest ciekawsze dla czytających rozważania Wojtka i mojego.
Tutaj przecież nigdy nie było ani Ukrainy ani Rosji, mieszkali w większości Rusini (Łemkowie i Bojkowie), chociaż Bojkowie dość szybko uznali się za Ukraińców. Patrząc geograficznie to mimo, że ówczesna Kельчава była na terenach zamieszkałych głównie przez Bojków (według mapy prof. R Reinfussa) to jednak był tu używany dialekt języka łemkowskiego.
Sama literowa pisownia cyrylicą miejscowości Kельчава będzie (chociaż pewności nie mam) taka sama po rosyjsku, ukraińsku czy po łemkowsku. Te same będą też tłumaczenia na język polski z pisownią litery "l" w nazwie.

Wojtek Pysz
25-05-2014, 10:57
Powstaje więc pytanie... na jakiej podstawie "ktoś" postawił znak z nieurzędową nazwą miejscowości?
Patrząc na Henia zdjęcie - na solidnej podstawie. Czyli dwóch stalowych rurach fi około 50mm :-)

A mówiąc o podstawach, opiszę taki przykład. Niedaleko Jarosławia leży wieś o oficjalnej nazwie Wysocko. Ale część - nie wiem, jak duża - mieszkańców mówi na nią Wysock. I bez szczególnych wniosków i rozporządzeń tak sobie swoją wieś nazywają.

http://ciekawe.tematy.net/2014/img/wysock399/IMG_2553.JPG . http://ciekawe.tematy.net/2014/img/wysock399/IMG_2556.JPG

http://ciekawe.tematy.net/2014/img/wysock399/IMG_2558.JPG . http://ciekawe.tematy.net/2014/img/wysock399/IMG_5891.JPG

Żeby nikogo nie urazić, na gminnej stronie internetowej http://laszki.pl/gmina/wysock w tytule jest Wysock a w treści Wysocko.

asia999
25-05-2014, 14:13
Ta uchwała była jednym z kroków, zmierzających do zmiany nazwy. Idąc po śladach, spróbowałem znaleźć finał sprawy.
Po uchwale był sam wniosek, przesłany do ministerstwa za pośrednictwem wojewody. Wniosek dotarł, gdyż tematem zajęła się Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, która 26 listopada 2013 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek: http://ciekawe.tematy.net/2014/img/Uchwala_KNMiOF_1226XI2013.pdf
Na tym ślad urzędowania sprawy się urywa się urywa.
Biorąc pod uwagę zapisy odpowiedniej w tej kwestii ustawy tj Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych i określony w niej tryb postępowania w tego typu sprawach, ślad urzędowania raczej się nie urwał a jedynie "odpowiednia procedura" przysiadła aktualnie na chwilkę dla odpoczynku i pomyślunku i przygotowuje spektakularny finał sprawy w postaci odpowiedniego rozporządzenia. Z mojego oglądu sprawy wynika, że rozporządzenia w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego wydawane są raz do roku w grudniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku następnego, na co zresztą wskazuje sama ustawa (art. 8 ) Jeśli więc wniosek został złożony do 31.03.2014 r. pierwszą możliwą datą od której zacznie obowiązywać zmiana będzie 1 stycznia 2015 r. :-)

don Enrico
28-05-2014, 21:02
Miejscowi mówią , że w Kielczawie jest 12 numerów co ma oznaczać dwanaście domostw, ale tylko jedno pamięta dawne czasy.
Taka chałupa typu chyży.
Jakim cudem się uchowała ?
Może dlatego , że ją pilnuje 8 psów i 2 traktory ?

https://lh4.googleusercontent.com/-1JQyZBA0EmA/U4YwUnV3R1I/AAAAAAAAGG0/Z61v3BYvu6s/s640/hm14_1067.jpg
.,
Turysto !
Nie przyjeżdżaj tutaj, bo tu nie ma nic ciekawego.
Gdy jednak pomylisz drogi i wjedziesz, to ....śmiało naciśnij pedał gazu na odlot .
Wprawdzie pierwsze zdjęcie informuje również o krowach i terenie zabudowanym, ale o krowy równie trudno tu jak o patrol policji.

asia999
02-01-2015, 19:35
Biorąc pod uwagę zapisy odpowiedniej w tej kwestii ustawy tj Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych i określony w niej tryb postępowania w tego typu sprawach, ślad urzędowania raczej się nie urwał a jedynie "odpowiednia procedura" przysiadła aktualnie na chwilkę dla odpoczynku i pomyślunku i przygotowuje spektakularny finał sprawy w postaci odpowiedniego rozporządzenia. Z mojego oglądu sprawy wynika, że rozporządzenia w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego wydawane są raz do roku w grudniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku następnego, na co zresztą wskazuje sama ustawa (art. 8 ) Jeśli więc wniosek został złożony do 31.03.2014 r. pierwszą możliwą datą od której zacznie obowiązywać zmiana będzie 1 stycznia 2015 r. :-)
jest i finał :wink: :
http://lesko.net.pl/lesko/index.php?option=com_content&task=view&id=2696